Om oss

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget (VT) er sammensatt av representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Vår oppgave, delegert fra de øverste studentorganene på NTNU, HiST, Dronning Mauds Minne Høgskole, Jusstudentene ved Folkeuniversitetet, BI og NKH, er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Trondheim. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) skal prioritere. Vi jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunen. Vi jobber mye på lokalt nivå, men også på nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Hva driver vi med?

Velferdstinget skal velge hvilke velferdsordninger det er behov for og studentene ønsker, hvor mye semesteravgift studentene skal betale og ikke minst hva semesteravgiften skal brukes til. Les mer om dette under "Politikk". Vi studentene bestemmer hva SiT skal jobbe med og vi uttaler oss for eksempel om hvordan SiT skal budsjettere. Samarbeidet mellom VT og SiT gjør at man som student har stor mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag. Velferdstinget tar opp saker som omhandler alt fra maten i kantinene til om man skal bygge et nytt idrettsbygg. Ledelsen i Velferdstinget jobber også med nasjonale saker som studenters rettigheter til deltidssykemelding under studier, studiestøtte og bolig. Vi er trondheimsstudentenes ansvarlige i idrett-, bolig- helse- og velferdsspørsmål. Sammen med Velferdstingene i Norge (ViN) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) jobber vi tett om nasjonale kampanjer, lobby mot komiteene på stortinget, samt kunnskapsdepartementet og finansdepartementet. Vi lobber og jobber mye med de lokale stortingsrepresentantene fra Trondheim og Sør Trøndelag for å få gjennom studentsaker, og sikre at stortingsrepresentantene våre taler studentenes sak i sine komiteer og på talerstolen i stortinget.
 

Å være i Velferdstinget

Velferdstingets representanter velges hvert vår, og sitter i ett år fra 1.juli. Representantene møtes én gang i måneden for å diskutere, vedta eller avslå de sakene som blir fremmet for Velferdstinget. De får også være med på seminarer, kurs og workshops i regi av Velferdstingets ledelse og Velferdstingets samarbeidspartnere.
Velferdstinget ledes av leder og nestleder, som sitter på fulltid, og er frikjøpt fra studier. Ledelsen sitter fra 1.juli og et år fremover. Ledelsen er Velferdstingets talerør i media og i møte med samarbeidspartnere, de er underlagt Velferdstingets vedtatte politikk, og har det overordnede ansvaret for organisasjonen.

Velferdstinget har i tillegg tre representanter på deltid som utgjør arbeidsutvalget. Disse sitter i stillingene velferdsansvarlig, boligansvarlig og idrettsansvarlig. Før hvert møte med representantene i Velferdstinget diskuterer og innstiller Arbeidsutvalget saker i et eget møte før de presenteres for Velferdstinget, der de igjen diskuteres og det gjøres avgjørende vedtak. Alle som betaler semesteravgift kan stille til valg, snakke på Velferdstingsmøtene og fremme forslag. For å stille til valg kan du ta kontakt med det øverste studentorganet på din institusjon. Dersom du kunne tenke deg å stille til ledelsen skjer det på Velferdstingets konstituerende møte i mars-april.

Andre råd og utvalg

Velferdstinget velger i løpet av året representanter til flere råd og utvalg. Hvis du vil engasjere deg utenom den vanlige hverdagen kan du stille til ett av disse. Det eneste du trenger er lyst og engasjement! Oversikt over vervene vi velger til finner du lenger nede på siden.

Fordi du skal leve også

Utvalg og roller

 

Vi velger til


Her finner du alle valgene VT skal gjennomføre i løpet av et år. Det vil komme info på ledige verv når valget er forestående. Vil du stille, eller lurer du på noe? Send en mail til valgkomite@velferdstinget.no

August

Valg til Velferdsrådet, studentsidrettsrådet og Boligrådet: Disse er rådgivende grupper, de skal være tankesmier og bidra til brukerstyring, nærhet og god dialog mellom studentene og henholdsvis SiT Velferd, SiT Idrett og SiT Bolig. Her kan nye ideer lanseres og utvikles, i tillegg til at det gis innspill på prioriteringer og handlekrav innenfor SiT. Vi velger til begge rådene 2 studenter som ikke sitter i Velferdstinget, funksjonstid 1 år velges i januar. 2 studenter som sitter i Velferdstinget velges i August. Valg til Kulturstyret: Kulturstyret fordeler midlene i Velferdstingets sponsorprogram og SiTs sponsormidler til forskjellige frivillighetsorganisasjoner, idrettslag og kultur som gir tilbake til studentene. Vi velger 5 representanter med funksjonstid på 2 år. Vi velger også 5 vara med funksjonstid på 1 år.

Januar/februar

Valg til Konsernstyret SiT: SiT består av mange enheter, og Konsernstyret er det overordnede styret for hele organisasjonen. KS består av 8 personer - der 4 er studenter. Styreleder i Konsernstyret er alltid en student, noe som sikrer studentene flertall i alle avgjørelser. Vi velger 2 studenter hver vår, disse sitter 2 år. Vi velger også 2 vara med funksjonstid 1 år.

April

Det nye Velferdstinget konstituerer seg selv og det blir gjennomført valg av Leder, Nestleder og tre deltidsstillinger. Valg av Leder for Velferdstinget: Lederen skal representere Velferdstinget og fronte vår politikk, sitte i diverse råd og utvalg og har personalansvar. Man trenger ikke sitte i Velferdstinget for å stille til leder. Fulltids, lønnet stilling. Leder velges for 1 år. Valg av Nestleder for Velferdstinget: Nestlederen har det organisatoriske ansvaret. Man trenger ikke sitte i Velferdstinget for å stille til nestleder. Fulltids, lønnet stilling. Funksjonstid på 1 år. Valg til Arbeidsutvalget (AU): Velges fra representanene som allerede er valgt inn til Velferdstinget. Arbeidsoppgavene til disse bestemmes av instruksen for Arbeidsutvalget (se dokumenter). Arbeids områdene er Velferd-, Idrett- og Boligansvar. Det velges 3 medlemmer som sitter i 1 år. Til sammen utgjør disse fem personene Arbeidsutvalget i Velferdstinget.